היום יום ראשון לעומר – מידת חסד שבחסד

אנא עזור לי
להתבונן בדעתי

בחסדיך אשר אתה עושה עימי
עד כמה אתה מיטיב עמי
ועם כל ברואיך ועם כל עולמך.

וגם שאיני ראויה
לכל הטוב והחסד והרחמים,
עם כל זה, אתה רב חסד
להיטיב עימי חסד חינם.

עזור לי,
להתפעל היום
מאוד מאוד
מגודל רחמיך עלי,

לאהוב אותך
אהבה גדולה ואמיתית
ואז אשיג
את מידת החסד
ע”י מידת החסד עצמה.

רחם עלי,
שע”י התפעלותי ואהבתי אותך
אקנה בנפשי
קניין להיות מתחסדת איתך
כך שאנהג בכל מעשי
לפנים משורת הדין.

עזור לי,
להחמיר בענווה,
להחמיר בשמחה,
ולדון לכף זכות וכו’
כך אשלים אהבתי כלפייך.

ובשעה שאעסוק
במידת החסד,
עזור לי,
לכוון ולעורר
את מידת החסד העליונה

שתתמלא בשפע
חסד להיטיב לעולם,
ואז אמשוך את מידת החסד
ע”י פעולתי בחסד.

בין אדם לחברו:

עזור לי,
ביום זה
להסתכל
על מעשה הזולת
בעין טובה ובאהבה
וע”י כך
כל היום
לעסוק בלדון לכף זכות
ע”י שאראה בכל אחד
את נקודת הטוב שבו.

כן עזריני,
להיטיב לחוטאים
ולגמול עמם חסד
ובכך יבואו אף הם
להכיר בגדולת הבורא יתברך
שציווה על החסד
וישובו בתשובה,
אז אמצא את מידת החסד
גם אצל זולתי
ע”י שאתנהג במידת החסד.

ביום זה,
עזור לי,
להיות מוכנה לוותר על חסידותי
כדי לקיים
מצוות גמילות חסדים עם הזולת,
וכן בהיותי מקבלת חסד מהזולת,

אנא, עזור לי,
להשתדל לעשות חסד
עם נותן החסד
בכך שאני
מאפשרת לו לתת,
כך אשלים את מידת החסד
במידת החסד עצמה.

באיבר:

עזור לי,
להשתמש היום ביד ימיני
לפעול חסד

כגון: ליתן צדקה לעני
או לתת מאכל לאורח
דווקא ביד ימין.

עזור לי,
לקרב את בניי
ולחבקם
דווקא בידי הימנית
ואז אשלים
את איבר החסד בפעולת החסד.

בזמן:
אנא ממך,
עזור לי,
לעשות חסד דווקא בבוקר
שהוא זמן חסד.
לכוון ביותר
בתפילת שחרית
שתקנה אברהם אבינו
שהוא איש החסד,
לכוון ביוצר ובברכת אהבה רבה,
בתפילת בסלח לנו,
וכשאזכיר את השם א”ל
אכוון ששורשו בחסד.

קניין התורה:
עזור לי,
ביום זה
ללמוד תורה בהתמדה ,
בחשק ובאהבה רבה.

כתיבת תגובה