לימוד לנטילת הלולב

העבודה בעת נטילת הלולב מתומצת בתפילה המובאת כאן לפניכן המושתת על
מקורות מגוונים.
עזור לי לכוון בהולכה תחילה אליך ואח”כ להביא אל עצמי את שפע החיות ולשעבד “מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים” זכני לרוץ בתשוקה אליך ולהשפיע שפע ברכות מדעת עליון לנווה אפיריון
את כל הרוחות לה’,לומר שהכל מאיתך ואתה מחיה את כולם
ואתה עוצר רוחות רעות וטללים רעים.
לולב אותיות ל”ו ל”ב שאזכה לשעבד את ליבי וחיותי אליך ולשוב אליך בתשובה
שלמה!
אתרוג לשון תירוג­-חשק ותשוקה לה’.
בעת הולכת הלולב עזור לי לצאת מהטבעיות­ ולכוון להחזיר את חיותי אליך,
ולהודות לך במחשבה שאין חיות בלעדיך ואתה מחיה את כולם,
וחיות כל הרוחות הכל הוא הבורא ית’ שמו.
זכני לגלות אותך בעולם שאתה למעלה ואתה למטה ולכוון להמליך אותך בכל פינה
ופינה זווית וזווית שבעולם.
כי כשאדם מנענע בלולבו לשם ה’ בארבע רוחות העולם להמליכו שם, מוריד הקדושה
וכבוד א-ל לכל מקום, והחיצונים בורחים משם מפני פחד גאון ה’.
זכני לכוון להמשיך את הקדושה והמלוכה שלך בעולם ,קודם כל בלב שלי – ולקבל
על עצמי בלב שלם שלכל צד שאהיה פונה­ מימיני, משמאלי, למעלה ולמטה ובכל
ששת מידותיי הקבועות בליבי­ לא אהיה פונה כי אם אליך, ולא אעשה דבר אשר הוא
חוץ מעבודתך!
ולכוון בניענוע הלולב למעלה ולמטה ולארבע רוחות העולם, ליחד את עצמי בכל אברי
וגידי מראשי ועד רגלי אליך א-לי המיוחד!
הריני מכוון בנטילת הלולב לייחד את כל מידותיי אליך לאהבה את שמך ולירא מפניך
כל איבר ואיבר שבי. ולפאר אותך ולנצח את יצרי ולהודות לך ולהתקשר בך בייחוד שלם ולהמליך אותך על
זכני להמליך אותך על עצמי בחינת “האדם הוא עולם קטן” ולהמשיך את הקדושה
הקדושה בכל העולמות, והאור שלך בעולם הגדול, כפי ערך שורש נשמתי, הריני מכוון להרבות ולגדל את
להרבות ביתר שאת ועוז בלימוד התורה ובעשיית המצוות ומעשים טובים,
ללמוד ולעבוד אותך בשלמות וביטול שלם.
הרני מכוון בנטילת הלולב להרבות החסדים ולהמעיט את הגבורות ושתיכלל מידת
הדין במידת החסד ולהוריד ברכה לעולם.
הכוונה בכיוונים:
בנענועי בדרום הרני מכוון להמשיך את מידת החסד ולהרבות אהבה אליך השם ית’
כל האהבות הרעות השגויות ולהעלותן אליך. ולהתבונן באהבה אליך, והרני משעבד את כל האהבות אליך והריני מכוון להכניע את
בנענועי בצפון- הרני מכוון להגביר את מידת הגבורה שבתוכי היינו ליראה אותך
ביטחון שלם בחינת “ה’ רועי לא אחסר”. ולשעבד את כל היראות אליך , לא לירא משום דבר חוץ ממך תתברך! ולבטוח בך
ובנענועי לכיוון מזרח- אכוון למידת התפארת לפאר אותך ולהמשיך את אלוקותך
על כל העולם כולו ולהכניע את הקליפות והשפילם על ידי שאבזה בקרבי כל רצונות
ותאוות ותשוקות רעים, ולכוון לגדלך ולרומם את כבוד שמך הגדול להרבות קדושה
בכל פינות העולם ולהמליכך על כל העולם!
ואכוון למזרח­שכל ההתחלות ממך הן, ואתה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית.
ובנענועי למעלה- אכוון להמליך אותך שאתה עליון על כל עליונים, מלכו של עולם,
אחד יחיד ומיוחד, ממציא כל הנמצאים, ואין עוד מלבדך, עליון על כל הארץ, וכל
העליות וכל ההצלחות ממך הן! בהולכה אכוון “אם אסק שמים –שם אתה” שיש
אינסוף להשגות אלוקות ולדרגות הרוחניות שניתן להגיע אליהן.
בהבאה אכוון למשוך את כל הברכות מלמעלה למטה­לעולם התחתון.
ובנענועי למטה­ אכוון להמליך אותך על כל הירידות בחיי, כי אתה תחות כל עלמין,
אתה גם מתחתינו ורוקע הארץ על המים, ונמצא בכל הירידות ובכל המצבים הירודים,
“אם אציע שאול –הנך” לכוון למצוא אותך בכל ירידה שהיא בחינת שאול.
הקבלת הלולב לאיברים:
אנא זכיני שע”י הלולב שהוא כנגד עמוד השדרה המקשר את המוח עם
האיברים התחתונים שאזכה באמת לפעול עפ”י הדעת שיש בי ולא עפ”י
תאוותי, שכל השגותי השיכליות יהיו מחוברות גם לגופי­למעשיי.
וע”י האתרוג שהוא כנגד הלב אזכה ללב טהור ברא לי אלוקים, לב חיי ומתרגש
מעבודתך, ושמריני שליבי לא יקפיד לעולם על אף אחד מברואיך ולא אתן לליבי
לכעוס או להתרגז על שום מקרה ועל שום אדם שבעולם, זכני שיהיה ליבי זך
ונקי וראוי להשראת השכינה.
וע”י הדס שהוא כנגד העיניים­ אזכה לשמור מאוד את עיניי בכל שנה ושנה
מהסתכלות ברע, ומעין רעה ומהתבוננות בחסר, זכיני שבזכות ההדסים יהיו
עיניי קדושות וטהורות כראוי­ שאזכה לטוב עין הוא יבורך.
וע”י הערבה שהיא כנגד השפתיים אזכה לטהרת הדיבור ­ שאשמור בשנה זו
את כל מחשבותיי שיהיו בלתי להשם לבדו­כך שכל דיבור ודיבור יהיה שקול
ומדוד. שאשלוט מאוד בדיבורי- ואוכל גם להתאפק מלומר דברים המצערים או
פוגעים, שאזהר מאוד מדברי רכילות ולשון הרע, וכן ואוכל אכילה בקדושה
בברכות בכוונה, במתינות וכך תטהר את כל אבריי גופי ונפשי.
( חלק מהתפילה מושתת על הקונטרס “אעלה בתמר”)

כתיבת תגובה

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
ספר מתנה
מחוה שמילוביץ וחלי ראובן
40 עמודים של של תוכן מרפא

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

התחברות לאתר