פרשת יתרו

קבלת החכמה הנבואית הגואלת מכל צער

מתנת הקשר עם הבורא / פרשת יתרו

בפרשה זו ניתנה התורה,

ואנו עמ”י במעמד נשגב זה קשרנו קשר ניצחי עם עם הבורא,

זה המעמד המרגש ביותר בהיסטוריה בו דיבר הבורא עם עמ”י פה אל פה.

דרגת גילוי שלא היתה מעולם בבריאה.

תכלית מעשה שמיים וארץ.

מוזר לחשוב על כך שהאבות הקדושים

 לא קיבלו את התורה ולא קיימו אותה מתוך ציווי,

אלא עשו מעצמם את רצון השם יתברך

ואנו רוצים  ללמוד מהם להיות בדרגת אמון לבורא וביטול לרצונו

מתוך תחושת אמון ברורה

 שהוא רוצה את הטוב ביותר עבורנו

 ומתוך כך להגיע לקיום מצוותיו.

 

בפרשה זו הגיעו עם ישראל

 לדרגת התבטלות לפני קבלת התורה שהקדימו “נעשה לנשמע”-

התבטלות עד שהיו מוכנים

 לעשות מעצמם את רצון הבורא אף קודם השמיעה,

כשם שהאבות קיימו את התורה לפני שהיא ניתנה.

יש לנו את כוח הנשמה

 אשר “נשמת אדם תלמדנו” –

נשמתנו היא חלק אלוקי ממעל הנמצא בנו,

ואם לא פגמנו בה-היא מלמדת ומדריכה אותנו מה לעשות ומה לא לעשות

“אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה!”

אם נשמור את נשמתנו בטהרה ישמרו גם אברינו לעשות רצון הבורא!

גם בדברים שאין עליהם ציווי מפורש,

אפשר ללמוד על רוממות עמ”י

 מתוך שקרא לנו הבורא “בני בכורי ישראל”

“ואשא אתכם על כנפיי נשרים ואביא אתכם אלי…”

השם יתברך רומם אותנו מתוך שהיינו משוקעים במ”ט שערי טומאה

למדרגה עליונה עד מאוד

המדרגה הכי גבוה בבריאה

 וקרא לנו “בני בכורי” ו”עם סגולה”!

 

אנוכי ה’ אלוקיך” –

 

“אנכי ה’ אלוקיך” הדיבר הראשון

קורא לנו להגיע לדרגת דבקות והתבטלות לבורא

מתוך אמונה שהוא יחיד ” ה’ אלוקנו ה’ אחד”,

ושהוא בורא ומנהיג לכל המעשים,

 ולהאמין שבנו הוא בחר מכול העמים.

שתי האמונות האלו נכללים בדיבר הראשון הזה.

“אנכי השם”-הוא משגיח בורא והמנהיג,

“אלוקיך”-הוא האלוקים שלנו ואנו בניו בכוריו אשר בחר,

כל הכוחות שנכללים בשם “אלוקים”- 

תקיף בעל היכולת והעל הכוחות כולם- הכוחות הללו מסורים לנו כי כתוב

 “
אנכי השם אלוקיך“!

הוא האלוקים שלנו!!

 וכוחותיו מסורים לנו מגודל אהבתו כלפינו!

“…אשר הוציאתיך מארץ מצרים”

 מכאן נלמד שהבורא הוא  האב הרחמן האמיתי, 

ומוציא את עמו ישראל הקדושים בכל עת וזמן ממצר ים הגלות ומכל מה שמעיק על הנפש,

והוא נמצא אצלנו ועימנו בכל מיני חשכות והסתרות וירידות,

והוא עומד ומשתוקק ומצפה שנתקרב אליך ומחכה לאמונתנו-

על מנת להוציא אותנו עוד מכל מה שמיצר עלינו!

ובתוך אמונת ה”אנוכי” 

 נכללת האמונה להאמין בו שהוא “מגביהי לשבת ומשפילי לראות”,

שהוא בורא וגם מנהיג לכל הברואים,

והוא לבדו עשה עושה ויעשה המעשים…

ז”א ניתגלת השגחתו בעולמים התחתונים.

כי במצרים השם גילה  את השגחתך הפרטית בכל סדר המכות

ונתגלה בבירור ההשגחה הפרטית ואפילו מצרים ידעו כי אני הוי”ה!

אין סוף ותכלית למדרגות האמונה

 ובמעמד הר סיני נוכחנו לדעת בידיעה חושית  שאין עוד מלבדו!!!

וככל שהאמונה בהירה יותר לאדם היא הופכת להיות בחינת ראיה!

אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי”

האמונה הייתה כדבר הנראה בעיניים, ואף ראתה שפחה על הים !!!

יהי רצון שנזכה שאמונתנו תתחזק ותתבהר עד שתהיה בבחינת ראיה כמו שנתגלה ביציאת מצרים.

 

 

השגחה עליונה

 

ועוד נכלל במצוות האמונה,  שתי בחינות בהנהגת העולמות ע”י השגחה עליונה:

  1. יש בחי’ הנהגה עפ”י סדר וזמן הנקבע בראש השנה,

  2. ויש הנהגה עליונה מכל סדר וזמן, ואינה קשורה למה שנקבע בראש השנה.

הנהגה זו הבורא בכבודו ובעצמו מנהיגה,

שברוב טובו וחסדו משפיע חסד ורחמים לישראל שלא עפ”י הסדר והזמן!!!

וכעת אנו כה זקוקים עכשיו להנהגה זו!!!

כמו שיציאת מצרים הייתה ע”י גילוי שכינה-

“אני ולא מלאך אני ולא שרף” אני ה’ בכבודי ובעצמי –

התגלתה לנו הנהגה שהיא למעלה מכל סדר וזמן 

והשם ית’ הוציא אותנו מהגלות בבחינת דילוג מרוב אהבתך כלפינו! “ודילוגו עלי אהבה”

נסכם בתפילה להפנמת האמונה:

אנא עזור לי להפנים את האמונה בנוכחותך ולחיות אותה בתוך ליבי,

להאמין בטובך בלב שלם ובכל זמן ומקום!!!

אנא תעורר עלינו את הנהגתך שאינה כסדר –

ותן לכל אחד מעמנו את כל צרכיו בגוף ובנפש!!

הורד לנו גשמי ברכה וקרב לנו את הגאולה מכוח אהבתך אלינו!!!

אנא עזור לי לחיות את דברי הבעש”ט:

שאין בכל העולם כולו רק אור אין סוף ברוך הוא המסתתר בהם!!”

לחיות את “אין עוד מלבדך” שאתה ממלא את השמים ואת הארץ,

ואין דבר בעולם שאין עצם האלוקות מסתתר ומצטמצם בו,

ובכל הדברים שאני רואה או שומע בדומם צומח, חי ומדבר

יש כוח אלוקי המחיה אותם ומהווה אותם ומקיימם בכל עת ורגע.

היינו שמלא כל הארץ כבודך – כי אין עוד מאומה זולתי כוחך השם הטוב!!!

“כי השם ית’ מלא כל הארץ כבודו. 

כמו שכתוב

“וידעת היום והשיבות אל לבבך

 כי ה’ הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד”!!!!

תרגול רוחני להפנמת האמונה והזנת הנשמה נעשה ונשמע!

  1. לעשות מצווה אף אם לא מבינים את משמעותה עד הסוף –

רק מתוך האמונה והרצון לקיים את רצון השם.

  1. לקחת תחום התמודדות שבו מרגישים חוסר ביטחון ולכן נמנעים לפעול בו

ולהכניס את האמונה ב-“אלוקיך”(תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם-שלך) שכל הכוחות של השם מצויים לרשותך!

לכתוב משפטי ביטחון:

לכתוב אילו כוחות צריכים על מנת להיות אקטיביים יותר –

הם טמונים ב”אנכי ה’ אלוקיך” תפנימו את האמונה שכוחות אלו נמצאים לרשותכם.

לדוגמא:

אם צריך סבלנות אפשר לומר- לך יש אינסוף סבלנות ואני פתוח ומוכן לקבל ממך את הסבלנות כי אתה השם אלוקיי וכל כוחותיך מסורים לי!!

 

  1. לקחת נושא שבו אתם ממליכים מישהוא/משהוא על רגשותיכם

 כמו: המצב הכלכלי, או אדם שעיצבן אתכם והכניסו את האמונה בהשגחה פרטית

 שאין לו שום כוח מעצמו והוא רק שליח של השם לקרוא לך…

אין שום כוח לאף אדם לצער אותי יותר ממה שנגזר עלי מלמעלה!

 

  1. לקחת נושא שבו זקוקים להנהגה על טבעית ולהתפלל מתוך חיבור ואמונה בהנהגה שמעל הסדר והזמן.

 

 

 

כיצד ליצור גן עדן בתודעתך ובליבך

חדש חדש חדש חדש

ריפוי הלב באמונה חושית
זה שם השיעור המרפא שחוה העבירה השבוע…

ואיזה כיף לי לתת לכן מידי פעם טעימה קטנה

מתוך החומרים העמוקים שחוה משפיעה עלינו בקורס בזום.

והפעם הנושא הכי מרפא והכי שורשי הקשר שלנו עם הבורא,

 מה השורש של שלל הרגשות השליליים שלנו והכאבים הרגשיים

לצפיה כנסי לקישור