2.2 שלום עם עצמך ושחרור מביקורת שאינה מועילה<span class="course-step-duration">59 דק' 24 שנ'</span>

You do not have access to this note.