בא

פרשת בא חיזוק במידת הביטחון

פרשת בא חיזוק במידת הביטחון

“בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו…למען תספר באזני בנך ..את אשר התעללתי במצרים” מפסוק זה אנו למדים שהכבדת לב פרעה היתה בהשגחת הבורא למען מטרה נעלה והיא קידוש שמו וגילוי כוחו ע”י ניסי יציאת מצרים ועשרת המכות. מפרשה זו אנו לומדים לחיינו שתכלית כל הצער והכאב שעובר על עם ישראל ממש כתכלית כל…