בראשית

תפילה לפרשת בראשית

תפילה לפרשת בראשית

“בראשית ברא א’ את השמים ואת הארץ. והארץ היתה תוהו ובוהו וחשך על פני תהום”עניני הבריאה מתחלקים לב’ חלוקות,השמים הענינים הרוחניים השייכים לנשמתי.הארץ העינינים הארציים השייכים לגופי.“והארץ היתה תוהו ובוהו”,כי עצת היצר להרחיק את האדם בהיותו שקוע בעיקר בעניינים הארציים והם המביאים את האדם לתוהו ובוהו.ומטרתו העיקרית של היצה”ר היא שכל יהודי יהיה מבולבל בענינים…

תרגיל לפרשת חיי שרה

תרגיל לפרשת חיי שרה

לימוד גדול יש לנו מפרשת חיי שרה, כי נראה כפשוטו ששרה אימנו נפטרהבגלל בשורת העקדה.אנו מבקשים ממך אנא השם “הסר שטן מלפנינו ומאחורינו”, לפנינו- כי יש יצר שבראת שמתגבר לפניהמצווה – שבא על מנת למנוע אותי מלקיים אותה, עזור לי להתגבר עליו ולזכות לשכר גדול יותר.ויש יצר רע שבא אחרי מצווה ואחרי שמתגברים אנו על…

פרשת ויגש – סוד התפילה

פרשת ויגש – סוד התפילה

“ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדתך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך …”מפרשים רבנן שהגישה היא לתפילהוכתוב בספרים הקדושים שהתורה באה לגלות כאן את סוד התפילה.ע”י הייסורים הבאים על האדם מודיעים לו שיש לו חטאים,ומבקשים אנו מהשם “אל ייחר אפך בעבדך”-שיהודי מבקש מהשם ית’ אל תפרע עלחטאי ע”י חרון אף.אם יהודי…