ויגש

פרשת ויגש – סוד התפילה

פרשת ויגש – סוד התפילה

“ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדתך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך …”מפרשים רבנן שהגישה היא לתפילהוכתוב בספרים הקדושים שהתורה באה לגלות כאן את סוד התפילה.ע”י הייסורים הבאים על האדם מודיעים לו שיש לו חטאים,ומבקשים אנו מהשם “אל ייחר אפך בעבדך”-שיהודי מבקש מהשם ית’ אל תפרע עלחטאי ע”י חרון אף.אם יהודי…