חיי שרה

תרגיל לפרשת חיי שרה

תרגיל לפרשת חיי שרה

לימוד גדול יש לנו מפרשת חיי שרה, כי נראה כפשוטו ששרה אימנו נפטרהבגלל בשורת העקדה.אנו מבקשים ממך אנא השם “הסר שטן מלפנינו ומאחורינו”, לפנינו- כי יש יצר שבראת שמתגבר לפניהמצווה – שבא על מנת למנוע אותי מלקיים אותה, עזור לי להתגבר עליו ולזכות לשכר גדול יותר.ויש יצר רע שבא אחרי מצווה ואחרי שמתגברים אנו על…