אימון לאור פרשת חוקת


“ויהי ביום השמיני… ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת… והקרב לפני ה'”(ויקרא ט, א-ב) מפרש רש”י, שעגל זה מכפר על עוון העגל. רבי נתן כותב ב’ליקוטי הלכות’, שחטא העגל מסמל את כוח הירידות שלנו בחיים, והקרבת העגל לפני ה’ מסמלת את כוח העלייה ותיקון החטא.
העולם הזה בנוי מעליות וירידות, ולכן כל הברואים מוכרחים להתאים את עצמם לתנאים אלו.
אדם המתעלם מאמת זו, וחפץ לחיות במצב עלייה תמידי – נוגד את כללי הבריאה ומתנגד להם, וחשיבה זו היא אם ושורש לרוב הכישלונות והנפילות בעבודת האדם את בוראו. מסביר הרב שכטר (לקט אמרים 2), שכמו שעצם ירידת הנשמה לעולם הזה היא ירידה לצורך עלייה, לצורך גבוה במיוחד, כך כל ירידה העוברת על האדם, וכל ניסיון המכריח את האדם, והרוצה להרחיק אותו מהקדושה, הוא צורך גבוה מיוחד לאדם, ודווקא במצב כזה צריך הוא לחפש ולמצוא את ה’ יתברך, מקור הטוב.

כל הניסיונות העוברים על האדם הם כולם בחינת כוח המכריח-שרוצים להכריח את האדם ולהרחיקו מהקדושה.
נדב ואביהו, בני אהרון הכהן, הם דוגמא לרצון להיות בעלייה תמידית. שניהם היו אנשים גדולים, צדיקים נוראיים וקדושים, ושניהם רצו להיות דבקים בה’ תמיד. אמנם, העלאת הקטורת במזבח היא עניין גבוה מאוד, וריחה עולה מעלה עד אינסוף. אך עם זאת, במרכיבי הקטורת יש חלבנה שריחה רע, והיא מרמזת על פושעי ישראל. במצוות העלאת הקטורת מכוון ה’ את הכהן, הנמצא במעלה גבוהה מאוד, להוריד עצמו מאוד ולהגביה את האנשים שנמצאים בתחתית ובשפל המדרגה. זו עיקר מעלת הקטורת, המטהרת את עולם העשייה על הגבוה והשפל שבו. הקטורת מטהרת את המקומות הנמוכים ומקשרת את הכול לה’ יתברך. . כי באמת הקטורת היא עניין גבוה מאוד שהיא עולה למעלה למעלה עד אינסוף,ואף על פי כן בתוך הקטורת יש חלבנה שריחה רע-שהיא מרמזת על פושעי ישראל,ובמצוה זו של הקטורת הראה לנו השם ית’ שדווקא מי שהוא קדוש ביותר וגבוה מאוד מאוד,כמוכן הוא יכולה להוריד עצמו מאוד מאוד להגביה את האנשים שנמצאים בתחתית ושפל המדרגה.
הקטורת שמכילה חלבנה שעולה עד אינסוף מוסרת לנו מסר של אמת-אי אפשר לעלות למעלה למעלה כי אם כשיכולים לרדת למטה למטה ולהעלות את הרשעים ואת כל העולמות התחתונים להשם ית’. וזו עיקר מעלת הקטורת ולכן היא מטהרת את עולם העשיה השפל. הקטורת מטהרת את כל המקומות הנמוכים ומקשרת הכל להשם.
נדב ואביהו רצו להתעלות, ולא היו מוכנים לרדת למטה. הם כאילו חיסרו את החלבנה מהקטורת, ולכן הקטורת שהקריבו נחשבת אש זרה שהוקרבה טרם זמנה. על כך נענשו, כי אי אפשר לדחוק את השעה .
, היזדמנות השבוע:
כי כל הדוחק את השעה השעה דוחקתו-
מי שמנסה לעזות בכוח דבר שעוד לא הגיע זמנו בד”כ מפסיד את הכל.
דחיקת השעה מתבטא אצלנו בחוסר סבלנות וקוצר רוח,
לכל אחת מאיתנו יש נושא בחייה שהיא מנסה לדחוק את השעה.
אנו מנסים להזיז דברים אך הם לא זזים כפי שתכננו, כפי שנדב ואביהוא רצו לכלות את כל הרע שבעולם ע”י הקטרת הקטורת אך עוד לא הגיע העת,ז”א שמה שאנו רוצות לעשות זה ממש בשם בצדק והיופי והסדר והזוגיות
אבל
זה לא הולך לנו.
מדוע? כי זו עוד לא השעה
אנו צריכות לקחת נשימה עמוקה ולהתאזר בס-ב-ל-נ-ו-ת
כ”כ קשה להיות סובלניות למציאות ואם כל זאת זה האימון שלנו באמונה,
כי קוצר הרוח ודחיקת השעה מקורה בחסרון אמונה.
אנו כ”כ רוצות כבר את הגאולה השלמה,בכל תחום .ולא מוכנות לחכות ולהבין שזה עוד לא הזמן, לא מוכנות להאמין ש”גם זו לטובה” גם העיכוב הזה מתוכנן משמים לטובתנו.
כל דחיקת השעה יוצרת מציאות הפוכה-הגאולה מתרחקת במקום להתקרב אלינו.
מה שיעזור להו באותה העת זה לחשוב ולהאמין שגם המצב הלא מתוקן הזה,הוא בסדר לכרגע, עד שיגיע זמן התיקון השלם.
ברור שתוך כדי אנו נעשה את שלנו ונמשיך להשתדל בגבול השמחה אך עד התיקון השלם עלינו להאמין שזה מה שצריך לעבור עלינו כרגע וזה מצויין ומושגח וממש טוב,
טוב במושגים רוחניים כמובן ולא בהבנתנו השיכלית המוגבלת.
ככל שנפנים שכל מה שהשם עודה גם זו לטובה-נוכל להתאזר בסבלנות ואז נשכיל לראות גם מה הרווחים הרוחניים שלי,וכמה אני יכולה לצמוח וללמוד מהמצב הזה עכשיו כפי שהוא.
זה משמעות המשפט “ירידה לצורך עליה” המצב הזה נברא בדיוק עבורך כדי להעלות אותך ,כדי ללמד אותך כדי לאמן אותך באמונה.
אימון לאור הפרשה:
חשבי על מציאות שאותה את רוצה לשנות וכתבי מה ההשתדלות שלך בנושא מה בשליטה הישירה שלך ומה לא בשליטתך-
מה שלא בשליטתך הרי הוא בשליטתו של בורא עולם-בתחום הזה יש להשליך את יהבנו עליו ולבטוח בו שהוא יעשה את הטוב ביותר בזמן הנכון ביותר
ולסיכום שנני והפנימי משפט מרפא זה: “ההשתדלות בידי-ההצלחה ביד השם”
כיתבי: ההשתדלות שלי כדי ליצור עתיד טוב יותר בנושא זה היא
אני מוכנה לחשוב טוב על עתידי אני אקבל את ישועתי בדיוק בזמן והרגע הטובים ביותר
ולהשליך יהבי עליו הרי את ההשתדלות נתן בידי אך ההצלחה היא אך ורק בידו בורא כל העולמות שליט בעליונים ובתחתונים
ההצלחה בידך בורא עולם
שהרי בפרשה זו נצטווינו “והיתקדשתם והייתם קדושים תהיו כי קדוש אני “(י”א,מד) השם ציוה אותנו להידמות אליו ע”י שנקדש את עצמנו.
מה היא קדושה? היבדלות ופרישות-עם ישראל לא ככל העמים האחרים
כשאת הולכת וקונה אוכל בסופר את לא יודעת לאיזה אוכל יש אנרגיה שלילית והוא יכול לגרום לך מחשבות שליליות ורצונות שליליים ורגשות קשים ולכן כן התורה מאירה את עיננו הרוחניות ומורה לנו איזה אוכל הוא כשר,ז”א רואי לאכילת אדם ואיזה לא כשר ויכול לגרום לנפילת אדם למחשבות,רגשות שליליים כי הדם הוא הנפש והאוכל הופך להיות הדם שלנו שהוא סך הרגשות ומחשבות שלנו ולכן התורה מצווה עלינו לא נאכל כל חיה וכל עוף אלא השם ברוב טובו הדריך אותנו מה מותר-ז”א איזה אוכל יכול לעלות אותי,
ומה אסור-איזה אוכל יכול לאסור אותי במאסר של מחשבות רעות ודיבורים ורגשות שליליים.
וגלו לנו הצדיקים שעיקר הקדושה היא קדושת המחשבה,והמחשבות נמשכות מהאוכל ולכן התורה כ”כ הקפידה על מוזנם של עמ”י שלא יהיה כשאר העמים-קדושים תהיו,כי קדוש אני השם הדרי אותנו מה יוכל להפוך אותנו לעם קדוש

שפע של טהרה שמושפעת משמיים
פרשת חוקת בספר במדבר מדברת על אפר פרה אדומה המטהר מטומאת מת כהכנה להקרבת קורבן הפסח
כולנו כיום בעצם טמאים בטומאת מת ובכל שנה גילו לנו חז”ל והצדיקים הקדושים
הר’ מאפט ומאור ושמש שע”י קריאת הפרשיות המיוחדות לזמן המיוחד בשנה שקוראים אותם, ע”י שקוראים כל פרשה ופרשה יורד שפע עצום לכל יחיד ויחיד מכל העניינים הכלולים בפרשה . וההשפעה הזאת היא מיוחדת ושייכת ונצרכת לזמן ההוא בשנה.
בקריאת פרשת פרה-יורד שפע גדול מאוד של חיים,של טהרה “וזרקתי עליכם מים טהורים”,של מים חיים.
וכן עזור אנו רוצות למשוך את בחינת אפר פרה אדומה על היום שלנו עכשיו גם בתוקף גלותינו ,
אף שאין בית מקדש כי השם נתן לנו אופנים ודרכים להמשיך את קדושת בית המקדש ע”י תורה ותפילה “ונשלמה פרים שפתינו”, ד’ אמות של הלכה שהשם נמצא בהם, וההשתדלות להתגבר על הניסיונות.
לסיכום למעשה
בכל שנה כשאנו קוראים את הפרשה של פרה אדומה (וגם בפרשת פרה לפני פסח) יורד שפע חדש לכל אחד ואחד שיוכל להתעלות בהתגברות על היצר שמשתדל להרחיקו מהדרגא של חיים שהוא יכול להגיע אליה.
ובכל שנה ושנה בימים אלו יורד שפע מיוחד שאפשר להמשיך את כל האורות והקדושות והטהרה שנכללת בעבודה של פרה אדומה אפילו בזמנינו.
וכל אחת מאיתנו יכול בחודש זה לקחת על עצמו לחזק אחד מבחינות אלו שמטהרות את האדם
חיזוק בלימוד התורה השייכת לאשה
(מצויין באריכות בספרי מעיין אור התורה)
חיזוק בתפילה יומית
חיזוק בהתגברות על הניסיונות והמידות עם הכלים שלרשותך.
בהצלחה
איתך בדרך לגאולה
חוה שמילוביץ

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

התחברות לאתר