תפילה לפרשת בלק – מידות טובות

בעניין תיקון המידות ובפרט במידות הטובות של אברהם אבינו ע”ה, היפך המידות הרעות של בלעם הרשע, בעניין עין טובה, לראות את הטוב בעצמי ובאחרים, ואיך כל פעולה והשתדלות להתנהג בטוב משפיעה להשיג לב טוב.

זכה אותי לעקור את מידותיי הרעות ולזכות לכל המידות הטובות שאברהם אבינו השריש בנו
זכני להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, תן לי עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפילה,
והרחק אותי ממידותיו של בלעם הרשע מעין רעה, נפש רחבה ורוח גבוהה.
אברהם אבינו השריש בתוך כל נשמה ונשמה מכלל ישראל שתוכל להגיע למידות נשגבות אלו,
ובלעם הרשע כנגד הוריד כוח בעולם, שאפילו לנשמה הקדושה של היהודי, תהיה שייכות למידות ההפוכות.
שלושת מידות טובות אלו כוללות את כל המידות הטובות,
ושלושת מידותיו הרעות של בלעם הם שורש לכל המידות הרעות: עין רעה-קנאה כנגד המחשבה,
נפש רחבה-תאווה כנגד מעשה ורוח גבוהה-כבוד כנגד הדיבור.
זכני להיות אוהבת שלום ורודפת שלום להיות מתלמידיו של אברהם אבינו שנוחלים עולם הבא
שממשיכים עולם הבא לעולם הזה, בבחינת עולמך תראה בחייך.
ועזרו לי להתרחק מאוד מהמידות הרעות ולא להיות מתלמידיו של בלעם הרשע שיורשים גיהינום
והמידות האלו מביאות למצב מאוד לא טוב.
זכנו לבנות מחדש את בנין הבית השלישי על ידי שנשתדל מאוד להסיר את השנאה שגרמה לחורבן הבית השני, כי אלו ימים המסוגלים לבנות את בניין הבית השלישי
עזור לנו לעקור מתוכנו את שנאת החינם, את הקנאה ולהגיע לאהבת ישראל אמיתית!
כי שנאת חינם מונעת את בניין בית המקדש, ואת השראת השכינה, וכל קדושה והשפעה שנשפעת לכל יחיד באה ממחצית השקל-מהאחדות של עמ”י.
עזור לנו להתרחק מההיזק הגדול של כוח הטומאה של בלעם – שחכמתו מרובה ממעשיו.
להתרחק מהמצב שאפשר להשיג ולדעת דברים גדולים וחשובים, ולא לעקור את המידות, כך שבחוץ לא נראה כלום אך בסוף נופלים לבאר שחת.
עזור לנו לחזור ולשנן שההשגות וידיעת המוח והלב אינן מספיקות, רק שחשוב מאוד לעקור ולשרש את המידות הרעות כמה שאפשר.
כל יהודי מורכב מגוף ונפש בהמית שכוללים בתוכם את כל המידות הרעות והתאוות השפלות,
שיש בכל העולם, בבחינת עולם קטן, ומצד שני יש בו נשמה קדושה, חלק אלוק ממעל, וחלק של קדושה שגבוה הרבה הרבה יותר ממלאכים ושרפים,
זכנו להתגבר על כוחות הגוף ולהאיר בתוך הגוף את אור הנשמה הקדושה,
להתרחק ממצבו של בלעם שדעת בהמתו לא ידע,
כי צדיק יודע נפש בהמתו, ומשתדל לדעת טוב מאוד ולהכיר את הנפש הבהמית שלו, מה מידותיו ונטיותיו, ותאוותיו ורצונותיו, ולשרש אחריהם עמוק עמוק, ועל ידי זה להגיע לדבקות בך אבינו שבשמים.
ואדם ניכר בכוסו בכעסו ובכיסו, עזור לי לתקן את כל המידות הרעות כמו הקנאה – שלא אקנה לעולם באף אחד מעמ”י, מתוך שאהיה כ”כ שלמה עם עצמי ועם הנהגתך איתי!
השנאה – שלא אשנא לעולם אף אחד מעמ”י ואזהר מלאו דאורייתא: “לא תנשא את אחיך בלבבך”.
כעס והקפדה – שלא אכעס ולא אקפיד על שום דבר שבעולם ועל שום אדם,
ניצוח – שלא יהיה אכפת לי כלל אם אנצח או לא,
טהר אותנו מכל המידות הרעות מנקימה ונטירה, משקר וחנופה, מעין רעה וליצנות, מעצלות ועצבות
ואזכה לקנות את המידות הטובות:
אהבת ישראל – שאוהב כל א’ מעמ”י אהבת אמת, וארצה בטובת כל אחד מהם.
אהבת חסד – שאזכה לאהוב את החסד ואת הנתינה.
עין טובה- שאזכה לראות תמיד את הטוב שבכל אדם ובכל מצב, שארגיש את המעלות שבכל יהודי.
זריזות – שאהיה זריזה למצוותך ומלאת חיות ושמחה.
שמחה – מקור השמחה, זכני להגיע לדרגת השמחים במצוותיך.
נדיבות – שתפתח לי את הלב להיות נדיבה בנפשי ובממוני, לעצמי ולזולתי.
כל מידה הוא עולם בפני עצמו ממש,
ואחד המידות הראשיות שנכללת בעין רעה, היא מה שמרגישים את חסרונות הזולת,
ואם רואה אני חסרון אות וסימן שיש לי מזה החיסרון,
לפעמים אתה מעורר אותי לתשובה לתקן את החיסרון שלי,
ועזור לי לא לזלזל ח”ו באחרים בגלל החסרונות שלהם!
וזכני לרגיש תמיד את המעלות הנשגבות של כל אחד מעמ”י ולא חסרונם.
זכה אותי ותן לי לב טוב, עין טובה לראות טוב אצל עצמי, טוב אצל אחרים, טוב אצל ציבור,
לראות את הטוב שלך אבינו שבשמים, שאזכה תמיד להרגיש הכרת הטוב והודאה
להבין ולהפנים שאתה אבא יקר שלי בורא רחמן וחפץ חסד אתה,
ורצונך להיטיב תמיד בהשתלשלות של חסדים גלויים,
ויותר ממה שהעגל רוצה לינוק, כביכול, האם רוצה להניק.
ואתה אבא רחמן שלי רוצה להשפיע לנו שפע גדול בכל העניינים, רוחניות וגשמיות לנו ולכל כלל ישראל,
וממליא אם תהיה לנו אמונה גדולה בטובך גם אם נראה יהודים שמצליחים ברוחניות או בגשמיות
נרגיש שהוא לא נוטל מאיתנו כלום
כי יש די לכולנו בשפע גדול! כי יש שפע המספיק לכולנו.
ועזור לנו להבין ולהרגיש שכל יהודי מלא בטוב, מלא מעלות, ואף אם יש חסרונות זה בטל באלפי אלפים לריבוי הטוב שלו,
וכל ציבור וציבור מכלל ישראל גורם לריבוי כבוד שמים, וריבוי תורה ומצוות, כל אחד באופן שלו.
וגם אם יש חסרונות זה בטל בריבוי התורה והחסד והמצוות.
וממליא עזור לי להרגיש אהבה, אחווה שלום ורעות, כולם אהובים כולם ברורים כולם קדושים.
עזור לי לפתח עין טובה ולהרגיש תמיד שאתה מלא אהבה כלפיי ואזכה להיות מלאת אהבה, אחווה שלום רעות, שמחה, חדוה חסד ועוד מידות טובות כלפי כל אחד מעם ישראל.
וככל שאחזק את האמונה בטובך וחסדך עלי, כך יקל עלי להרגיש ולראות את הטוב שבי ושבזולתי.
זכני להשתדל להתנהג במידות טובות ולהמשיך ולהתפלל ולבקש ממך אבא רחמן שנזכה כולנו לתיקון המידות ולמלא את רצונך “ואהבת לרעך כמוך” ולדבקה בו להדבק במידותיך הטובות.

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

התחברות לאתר