לקוטי תפילות – מענייני הרשב”י ול”ג בעומר

תפלה מז (תצח): תפילה זאת מיוסדת על פי הסוד הנורא שגילה (רבינו ז”ל) על גדולת רשב”י ז”ל, שהבטיח לישראל שלא תשכח התורה על ידו כי בזוהר דא יפקון מן גלותא, ע”ש בתחלת הספר, ומה טוב לאומרה על קברו הקדוש של רשב”י ז”ל, מי שזוכה לבוא לשם, אך גם בכל מקום האומרה לא הפסיד, כי התפשטות נשמת הצדיק הוא בכל העולם כמובן בזוה”ק. מיוסד ע”פ תורה “לכו חזו” בתחילת חלק א’.

רבי שמעון בן יוחאי עיר וקדיש מן שמיא נחית, בוצינא קדישא, בוצינא עלאה, בוצינא רבא, בוצינא יקירא, אתם הבטחתם לישראל שלא תשתכח התורה מישראל על ידכם, כי בזהר דא יפקון מן גלותא, ואפלו בתקף ההסתרה שבתוך הסתרה בעקבות משיחא באחרית הימים האלה, הבטחתם שאף על פי כן לא תשכח התורה מפי זרענו, כמו שכתוב: “ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל אשר עשה, וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו” והנה עתה הגיעו הימים אשר אין לנו בהם חפץ, כי ארך עלינו הגלות ומשך עלינו השעבוד, ובכל יום אנו הולכים ודלים, ומטה ידינו מאד “כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב” כי נשארנו כיתומים ואין אב, ואין מי יעמוד בעדנו והנה בתקף סוף הגלות המר הזה, וכבר התחיל להתנוצץ התנוצצות משיח מימי האלקי האר”י זכר צדיק לברכה, ועמך בית ישראל משתוקקים ומתגעגעים מאד להשם יתברך, והכל חפצים ליראה את שמך בהשתוקקות נמרץ ונפלא אשר לא היתה כזאת מימי קדם “הקיצותי ועודי עמך”, באתי עד קץ כל הדורות ועודי עמך עדין אנו אחוזים בך, ומשתוקקים לעבודתך בכלות הנפש אבל אף על פי כן, גם גדל רחוקנו ממך בעתים הללו הוא גם כן בלי שעור, כי טבענו ביון מצולה ואין מעמד באנו במעמקי מים ושבלת שטפתנו וראה את עמך ישראל מרודים מאד, אשר אי אפשר לבאר ולספר גדל התגרות הבעל דבר אשר התגרה בנו מאד, עד אשר הפיל אותנו מאד והנה אנכי בעניי מי אנכי לספר צרות ישראל, רק אתם לבד ידעתם את כל המעמד ומצב של ישראל באחרית הימים האלה אך באתי לספר ולצעק עלי ועל נפשי, על עצם רחוקי מהשם יתברך, ועצם פגמי ועוונותי הרבים ופשעי העצומים, ו”על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים”, כי איני יודע שום דרך איך להחזיר לי הכח דקדשה, ואיך לזכות לתשובה שלמה, ובאיזה דרך אתחיל לעזוב דרכי הרע ומחשבותי המגנות, ואיך ובמה אזכה לתקן קלקולים ופגמים כאלה “לא ידעתי נפשי, אנה אני בא”, אנה אוליך את חרפתי העצומה, אנה אברח, אנה אטמן מפני בשתי וכלמתי, ואמר להרים כסוני ולגבעות נפלו עלי, אוי מה היה לי, אוי מה היה לי, “על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי”, אולי יחוס אולי ירחם, כי אין מעצור ליקוק יאהדונהי להושיע גם אותי בעת הזאת, כי הרבה רוח והצלה לפניו, כמו שכתוב: “הן כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה, ומי יאמר לך מה תעשה” על כן באתי כעני בפתח, רש דל ואביון, נגוע ומענה, מבלבל ומטרף עני וכואב, לצעק ולזעוק לפני הדרת קדשתכם:

(תצט): רבי רבי רבי “אבי אבי רכב ישראל ופרשיו”, נהירו דבוצינא דאורייתא, “עורה למה תישן”, איך תוכלו לסבול צרות ישראל, קומו והתעוררו עם כל הצדיקי אמת להסתכל ולראות במרירות צרות נפשנו, “הקיצו ורננו שוכני עפר”, קומו ישיני מכפל לסעדינו צדיקי יסודי עולם, קומו בעזרתנו בעת צרה הזאת, חוסו וחמלו על כל עדת בני ישראל, ובתוכם עלי החוטא והפגום המלא, חטאים מכף רגל ועד ראש אתם ידעתם “את כל התלאה אשר מצאתנו” מיום גלות הארץ עד הנה, כל מה שעבר על כלל ישראל בכלליות, ובפרטיות מה שעבר על כל אחד ואחד ובפרט מה שעבר עלי מיום שנאצלו ונבראו ונוצרו ונעשו נשמתי ורוחי ונפשי וגופי, כל מה שעבר עלי בכל גלגול וגלגול, ובפרט מה שעבר עלי בגוף הזה, כל מה שעברתי מעודי עד היום הזה, מה שאני זוכר עדין ומה שנשכח ממני, היספיקו כל אילי נביות לבאר ולספר אפס קצה מהפגמים שפגמתי ביום אחד כפי מה שנוגעים הפגמים במקום שנוגעים כפי שרש נשמתי, ומכל שכן וכל שכן מה שפגמתי בכל הימים שעברו עלי מיום היותי עד היום הזה, (ובפרט וכו’) מי יוכל לספר, מי יוכל לשער, מה אדבר מה אתאונן, מה אומר מה אדבר ומה אצטדק:

(תק): רבונו של עולם, תן בלב הצדיק הקדוש והנורא הזה (אם יזכה להיות בא”י על קבר רשב”י יאמר: השוכן פה) ובלב כל הצדיקים אמתיים לבל יסתירו פניהם ממני, ויעמדו בעדי למליצי ישר, להפוך בזכותי ולבקש ולמצא בי נקדות טובות, וימליצו טוב בעדי שתקרבני אליך ברחמים, ותתן בי לב חדש ורוח חדשה תתן בקרבי, שאזכה להתעורר מעתה באמת לשוב אליך באמת ובלב שלם אי שמים הפגינו בעדי, כל בעלי רחמים וחמלה חמלו עלי כל שוכני עפר העתירו בעד מטבע “ביון מצולה ואין מעמד” כמוני:

(תקא): רבי, רבי שמעון בן יוחאי, זכרו זאת ותשימו על לב, שזכינו בדורות הללו לשמע נפלאות נוראות גדלתכם איך מרמז בתורה שעל ידכם לא תשכח התורה, כי הפסוק שהבאתם ראיה ממנו, שהוא כי’ לא’ תשכח’ מפי’ זרעו’ הוא סופי תבות יוחא”י, ושמכם הקדוש בעצמו מרמז בפסוק “ע’יר ו’קדיש מ’ן ש’מיא נ’חית” אשר אתם לבד יודעים סוד דברים האלה, אתם לבד יודעים גדלת ההבטחה שהבטחתם לישראל שהתורה לא תשכח מישראל על ידכם, ואיך משה רבנו עליו השלום נבא על זה בתורתו הקדושה מקדם על כן באתי להזכיר, נא רבותי הקדושים, חמלו עלי ואל תסתכלו על כל הרע שעשיתי מעודי עד היום הזה, במחשבה דבור ומעשה, אשר המריתי אמרי אל ועצת עליון נאצתי אל תביטו במעשי הרעים, ואל תעשו עמי כחטאי, ואל אקוץ בעיניכם, על אשר זה כמה אשר מעוררים אותי באלפים ורבבות רמזים והתעוררות, ובכמה מיני עצות נכונות בכל יום ובכל עת, להתקרב להשם יתברך, ואני בעצם קשיות ערפי קלקלתי ופגמתי בכל זה, ולא הטיתי אזני ולבי לכל זה חוסו עלי ואל תשיתו לב לכל זה, ואל יחר אפכם בי חלילה, רק תחשבו מחשבות עוד מעתה לבל אהיה נדחה מהשם יתברך ומכם חלילה כי עדין “אין מעצור ליקוק יאהדונהי להושיע” גם בעת הזאת כי אין לי שום כח עתה אלא בפי לבד, וגם זה מאתו יתברך אשר לא עזב חסדו ואמתו מעמי, ונתן כח ליעף כמוני, לדבר עתה מעט דברים האלה ועל זה תמכתי יתדותי, שתרחמו עלי ותעשו את אשר אזכה לשוב באמת להשם יתברך (ולבא לארץ ישראל מהרה בשלום, ולדבר כל זה ויותר מזה שם על ציון שלכם הקדוש), ויקוק הטוב ברחמיו ישמע תפלתכם ויעזר ויגן ויושיע אותי ואת כל ישראל למענכם, ויחזירני בתשובה שלמה לפניו מהרה, ויאחזני ולא ירפני, ואל יעזבני ואל יטשני בשום אפן, עד שאזכה לשוב אליו באמת, ולהיות כרצונו הטוב מעתה ועד עולם, ולתקן בחיי את כל אשר פגמתי, בכח וזכות הצדיקים אמתיים, אשר עליהם לבד אני נשען לסדר דברי אלה לפניהם ולפני השם יתברך, בעל הרחמים יודע תעלומות “ה’ יגמר בעדי, ה’ חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים כי תגמל עלי”:

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

מיוחד ללג בעומר ללמוד סודות מרפאי לב חוה שמילוביץ והרב הגאון הרב מדרכי שריקי

שיעור מיוחד לכבוד ל”ג בעומר יום הילולת התנא הקדושרבי שמעון בר יוחאי שגילה לנו את פנימיות התורה והזוהר הקדוש ריפוי הנפש היהודית ברובד השורשי ביותר הוא רק ע”י סודות התורה להדליק את האש הפנימית שבתוכך ללמוד סודות מרפאי לב ולחיות את חייך ללא סבלעם חוה שמילוביץוהרב הגאון הרב מדרכי שריקי-מכון רמח”ל הרשב”י ועולם התיקון לצפייה

קראי עוד
fire flames

תפילה לל”ג בעומר מרבינו הבן איש חי

תפילה לל”ג בעומר מרבינו הבן איש חיתפילה שתיקן רבינו הבן איש חי זיע”א, לאמרה ביום ל”ג בעומר – יום הילולת התנא האלקי רשב”י זיע”א – בלילה וביום, וזו לשונו: בליל ל”ג לעומר יזדרז כל אדם לקרות סדר הלימוד של שבחי אדונינו רשב”י ע”ה זיע”א הנזכרים בתלמוד ובזוה”ק. וכבר סדרתי בזה סדר אשר קראתיו ‘הילולה רבה’

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר