סדר ט”ו בשבט עם תפילה על כל פרי

פירות האילן- ראש השנה שלהם הוא בט״ו בשבט, משנים ביום זה מעט משאר הימים, שיני למעליותא,
ונוהגים קצת יום טוב, אין אומרים בו תחנון בתפילת שחרית ומנחה ונוהגים להרבות באכילת פירות
ארץ ישראל, ולהדר ולאכול פרי חדש שלא אכלוהו בשנה זו כדי לברך עליו ״שהחיינו״.
ראש השנה לאילן הוא שעת תפילה ודין גם לאילן שכך היא מדתו של הקב״ה שבכל תחילת הצמיחה
של כל אחד מברואיו הוא סוקר את כל עתיו עד סוף כל מעשיו ואז עת תפילה היא לבקש על הצלחתו.
״כי האדם עץ השדה״ התורה משלה את האדם לעץ השדה, הרי שיום זה מעין יום הדין הוא גם לאדם
שנמשל לעץ, וזהו אופייה של אומה זו, של ישראל, שהם שמחים ביום של דין, יצא הדין כאשר יצא,
העיקר שיראו הכל שיש דין ויש דיין. ומפני שישראל אוהבים דין ושמחים בו, וכן הם יוצאים זכאים
בדין. (ספר התודעה).
הקב״ה נותן פרנסה לאדם ע״י הפירות, על כן ראוי לכל בר ישראל להתעורר ולבקש ממנו ית׳ שתהיה
ברכה בתוך הפירות, ושתהיה לו פרנסה ובריאות שלימה, ושלא יצטרך לשום רפואות ותרופות גשמיות,
רק כל הרפואות יהיו בתוך המאכלים בסוד ״וּבֵרַ  אֶ ת-לַ חְ מְ  וְאֶ ת-מֵ ימֶ י ;וַהֲ סִ רֹתִ י מַ חֲ לָ ה מִ קִּ רְ בֶּ.״ (שמות כג,
כה), היינו, שתהיה לך רפואה ע״י לחם ומים, ולא תצטרך לרפואות גשמיות. ותפילה ביום זה מתקבלת
ברחמים וברצון.
יש לכוון באכילת הפירות לתיקון חטא אדה״ר אשר חטא בפירות האילן. יש בכוח הדיבור של ברכות
הפירות להיות מעורר המידות העליונות ולהאירן באור נפלא יותר, להשפיע שפע רצון וברכה ונדבה בכל
העולמות!
אם היו בני האדם יודעים את מעלת היום הזה ומה יכולים לפעול בו, היו מנצלים את כל היום לבקש
על רפואות הנפש והגוף, כי בתוך הפירות מגולגלות נפשות רבות, וכשאדם אוכלם בכוונה הראויה, אזי
מתעלים ובאים לתיקונם! וכשאדם אוחז בדבר השם, היינו בתפילה ובקשה, אזי לא יצטרך לרפואות
גשמיות, כי רפואתו תהיה רק ע״י הלחם ומים ושאר פירות האילן. על כן יברך עליהם בכוונה גדולה
ואז תימשך עליו רפואת הנפש ורפואת הגוף.
בט״ו בשבט יש עניין לקיים סדר ט״ו בשבט ולערוך שולחן עם כמה שיותר מיני פירות.
יוצר כל היצורים, ומצמיח כל הפירות והמינים – מודה אני לפניך שנתת על שולחני שפע כל
טוב, מינים שונים של פירות בשלל גוונים, צורות, סוגים וטעמים, (כדאי להתבונן על הפירות, על
המינים ועל הצבעים) ונתת לי דרכם דרך להודות לך ולהכיר אותך!
אנא, זכני שבשעת אכילתי אהיה מיושבת ומודה לך, ומכוונת לתקן את המאכל ולהעלותו
לשורשו, ואכוון היטב שכל חיות וכוח הסגולה שיש במאכל ההוא, יגיעו לנפש האלוקית שבי
להרבות מעשים טובים ודיבורים טובים ומחשבות טובות ובריאות איתנה לעבודתך! ויהי רצון
מלפניך שתזכני תמיד לברך ברכת הנהנין והפירות בכוונה גדולה ועצומה, ואהיה מודה ומתפעלת
מעצם פלא האכילה והימצאות המזון.
הריני מאמינה באמונה שלימה, שזו האכילה נזדמנה לי בהשגחה עליונה ולא במקרה ח״ו, רק
כדי להעלות ולברר את כל הניצוצות הקדושים המפוזרים באכילה או בשתיה זאת. והריני רוצה
לאכול ולשתות כדי לחזק בריאותי לעבודתו יתברך, שיהיה לי כוח לעבוד אותו בלבב שלם.
ט”ו בשבט – ראש השנה לאילנות ט”ו בשבט – ראש השנה לאילנות
תפילה
וכתב רבי חיים ויטאל זי״ע, שיש 30 מיני פירות האילן:


עולם הבריאה:

עשרה מיני פירות לעומת עשר הספירות ומפני שהם רחוקים מן הטומאה
וקרובים לאצילות, אין להם קליפה לא בפנים ולא בחוץ ונאכלים כמו שהם, ואלו
הן: תותים, חבושים, אתרוגים שרבש, חרובין.


ענבים

רפואה והתעלות. זכני באכילתי את אלו הענבים, אזכה ברחמיך המרובים לרפואת
הנפש ורפואת הגוף, שלא אזדקק לרפואות מלבד הרפואה המצויה במזון. וכן זכני להתעלות כל
חיי מעלה מעלה במעלות התורה ועבודתך!


תאנים

תפילה, בקשה. אנא זכני שבזכות אכילת התאנים או ראייתן (לפי הרב וייא אין לאכול
תאנים בגלל איסור תולעים המצויים בהם), אזכה להיות כדוד המלך ע״ה ״ואני תפילה״, שאזכה להיות
כל חיי בתפילה ובקשה להשם ית׳, שאזכה לדעת תמיד שאתה מקשיב, נוכח ומושיע! עזרני
לאהוב את התפילה ולהיות מרוכזת בה ולכוון ליבי אליך ולהרגיש קרבתך בתפילותיי.
שאזכה שכל תכלית ומטרת בקשותיי תהיה להתקרב אליך ואהפוך כל בקשה גשמית לתכלית
רוחנית.


תפוחים

– צניעות, סבלנות. אנא זכני שבזכות אכילת התפוחים אזכה למידת הסבלנות ואהיה
סבלנית כהלל, מוכנה ללמוד מכל אדם ומכל עיכוב וירידה. שאזכה להיות סבלנית לעצמי
ולסובב אותי, וכן שאזכה לצניעות פנימית וחיצונית, צניעות בדיבורי ובלבושי.
לימונים – סדר ומניין. שבזכות אכילת הלימונים אזכה להיות מסודרת בעבודת השם, מסודרת
בביתי ובמחשבותיי.

אגסים

– תיקון גסות הרוח והחומריות. זכני שבזכות אכילת האגסים אזכה לשבר את גסות
רוחי וחומריות גופי ואתעלה בעבודתך.


עולם היצירה

– 10 מיני פירות, שהם בינוניים בין עולם הבריאה לעשייה, שאינם קרובים
לטומאה כמו עולם העשייה, ולא רחוקים כמו עולם הבריאה. לכן גרעיני הזרע בתוך
הפרי לא נאכלים, לפי שאינם רכים כגרעינים שבתוך הפירות של הבריאה. ואלו הם:
משמשים, גודגוניות, נישפוליש, פישקוש.


זיתים

– ענוה וביטול גאוה. אנא זכני להתקרב למידת הענווה וביטול הגאווה לפניך, ואדע תמיד שאין מלבדך שום כוח. וגם כוחי מושפע ממך כל רגע, שאמליך אותך על כל הצלחה
ושאזכור שלא מגיע לי דבר אלא מרחמיך עליי. כשם שהזית מוציא שמנו ע״י כתישה כך עזור
לי מכל ניסיון וקושי לבטל גאוותי ורק להוציא מתוכי את הטוב שבי!


שזיפים שחורים (יבשים)

– הארה. אנא זכני שבזכות אכילת השזיפים אזכה ל״הארה״ בתוך ליביעל אמיתות מציאותך. שאזכה שיאיר אור האמונה בתוך ליבי, מוחי וכל גופי.


אפרסקים

– הפסקת השלילה. זכני שבזכות אכילתם אזכה להפסקת השלילה – תן בי את
הכוח להפסיק כל מחשבה שאינה טובה, להפסיק כל רגש שאינו טהור וכל תגובה שלילית
עזריני לנצח את הקליפה הפנימית החוצצת בינינו.

שסק

– פירוד מטומאה. שבזכות אכילתי אזכה שתעביר מתוכי את האטימות שבליבי המפרידה
בינינו. עזור לי שאהיה מוכנה להיפרד מכל מחשבה,דיבור או מעשה שמטמאים
אותי ולהיות טהורה מבפנים ומבחוץ.


תמרים

– המתקת הדינים וביטול הדאגות. שאכוון באכילת התמר להמתיק את כל
הדינים והמרירות, בטל ממני כל דאגה וחשש בטל את דאגותיי הנובעות ממחשבות
שליליות על המציאות, ואזכה לבטוח בך ולשמוח בך בכל ליבי!!


שזיפים

– התלהבות. אנא זכני שאתלהב מכל מצווה ומלימוד התורה שליבי יהי
מלא בשמחה והתלהבות לעבודתך וקרבתך!


עולם העשייה

– ועוד עשרה מיני פירות יש בעולם העשיה לעומת עשר
הספירות לכן נאכל מה שבפנים ונזרק מה שבחוץ, שקליפת הפרי היא
מחיצה בינו ובין עולם החמודות, כדי שלא יקבל טומאה, וזה סוד
היצה״ר והקליפה הדבוקה בנפש, ואלו הן:


אגוזי מלך

– דבקות המחשבה, שמחשבתי תהיה תמיד דבוקה בחסדיך וטובותיך עלי בזמן ירידה כבעליה.
בננות – בנים, פוריות. שאזכה למחשבות טובות, דיבורים ומעשים טובים שהם
בחינת בנים. שאזכה לבנים צדיקים.


רימונים

– רוממות, שלמות, אנא רומם אותי מעל הדאגות והריחוק ממך, וזכני
להיות שלימה בעבודתך. ותזכי להיות מלאת מצוות כפרדס רימונים.


שקדים

– התמדה, קביעות. אנא זכני להתמיד בעבודתי אותך בקודש, להיות
קבועה בקדושה ואתגבר על כל המניעות.


גרעינים

– כח הרצון. אנא זכני לחזק את רצוני, ותשפיע לי שפע רצונות טובים
דקדושה כי הרצון הוא עיקר חיותו של האדם.


קוקוס

– פרישות מהיצר. אנא זכני לפרוש ולהפריש את עצמי במחשבתי מהרע,
ואדע תמיד שהרע הוא לא אני, ואפריש את עצמי מהזדהות עם היצר הרע
והמעשים הרעים.


ערמונים

– ערמומיות נגד היצה״ר. זכני למצוא עצות ותחבולות נגד היצה״ר
שבליבי.


כי האדם עץ השדה


אני רוצה להיות לך לעץ מלא חיים להתבונן על עצמי כעץ, מה אני צריכה
לחזק בתוכי על מנת שאהיה לך לעץ מלבלב ומלא בפירות…
אני מתבוננת בשורשיי- מהיכן הגעתי ומה נותן לי את היציבות בחיי, כי הרי השורשים
אנא עזור לי להעמיק את השורשים עוד פנימה באדמה, כדי שאהיה עוד יותר יציבה הם נותנים יציבות לעץ, מה נותן לי יציבות בחיי?
בחיי יציבה בהרגשותיי יציבה בהתנהלותי היום יומית, כי אם השורשים אינם יציבים
כל העץ כולו רעוע, עזור לי והעמק שורשיי, וחזק בתוכי את הקשר איתך –התפילה ,שהוא
השורש המייצב ביותר והוא זה שנותן יציבות ומשמעות לכל חיי, הקשר איתך – מקור
החיים ובעל הרחמים,
עזור לי להעמיק ולחזק את הקשר שלי עם תורתך, עם ההלכה שכן התורה היא עוד
השורשים הם גם מחשבותיי, שהרי כל מחשבה שלי היא שורש למה שאני מרגישה שורש עיקרי המייצב את העץ כולו ומדריך אותו בכל שלבי צמיחתו.
ולאיך שאני מתנהגת, עזור לי לבחור במחשבות טובות שיהוו שורשים נפלאים
לריגשותיי והתנהגותי.
עזור לי לחזק את הגזע, שהוא מחזיק את כל העץ, עזור לי שהוא יהיה יציב
ואיתן שאף רוח שבעולם לא תגרום לו להישבר, שאף ניסיון בחיי לא יגרום
לי להחלש!!!
אנא עזור שענפיי עליי ויפירותיי יהיו מרובים שמעשיי הטובים, תנהגותי,
תגובותיי למציאות יהיו פירות טעמים ולא פירות סרק, זאת אומרת
שהתנהגותי תועיל לאנשים שבחיי שאהיה מועילה לעולם שבראת.

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

Flat lay of eco friendly grocery shopping cotton bags with organic fruits and vegetable

תפילה על אכילה מודעת

עזור לי לאכול מתוך רוגע,ולפני אכילתי אשתחרר מכל העומס שיש לי ואתנתק מכל רגש שלילי או מתח,שאהיה מחוברת לרגע הזה שמחשבותיי יהיו ממוקדות בחסד העצום –בפלא המזון והאכילה שאוכל ממש להרגיש את התענוג הרוחני שבאכילה,עזור לי לחבר את עצמי אליך השם הטוב –שאתה זן ומפרנס אותי בחן ובחסד וברחמים ואתה נוכח איתי בזמן אכילתי.עזור לי

קראי עוד
Tu Bishvat holiday symbols - dried fruits, pomegranate, barley, wheat

תפילה ליום ט”ו בשבט

תפילה ליום ט”ו בשבט מאת רבנו יוסף חיים (הבן איש חי) זצוק”ל ט”ו בשבט ראש השנה לאילנות, על כן טוב ונכון לומר ביום ט”ו בשבט בשחרית פסוקים אלו ובבקשה זו, וידוע הוא שיש קבלה ביד חכמי אשכנז ז”ל (כוונתו לספר “בני יששכר” חודש שבט, מאמר ב`, סימון ב) שצריך לבקש ביום ט”ו בשבט בפרטות על

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר