תפילה לאמונה שלמה

את האמונה הקדושה שהיא כאבן טובה וחשובה וחביבה

קיבלנו ממש מפיך בעצמך “אנוכי ולא יהיה לך” ובשתי מצוות אלו כללת את כל התורה כולה
ולכן עזור לי לשמור על האבן הטובה והיקרה מכל הגזלנים האורבים לחוטפה
שאשאר תמיד חזקה באמונתי
זכני להיות נכללת בכלל בעלי האמונה
ולהיכנס בשערי האמונה הקדושה
ולהעמיק באמונה
לעורר את האהבה שבליבי אליך אשר מים רבים (תאוות) לא יוכלו לכבותה.
כמה גדולה האמונה היא לפניך
ואמר ר’ נחמיה “..שכל המקבל עליו מצוה אחת באמונה כדאי הוא שתשרה עליו
רוח הקודש”
ובשכר האמונה שהאמינו אבותינו בך שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה
וכן לא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות האמונה שהאמינו שנאמר “ויאמן
העם”
תאיר בתוכי את האמונה שתעורר בתוכי את האהבה אליך
וזכני לדבר דיבורים של אמונה
חקוק את האמונה השלמה בליבי
אנו בניך זרע אהובך- ממשיכי אמונתך
ממשיכים לגלות בעולם כי יש מנהיג לבירה.
האמונה שלך נקראת אור
מזון לנפשי – היא האמונה
המזון שמגיע ממך
וממני באה התעוררות והשתוקקות לעלות ולקבל את אורך!
האדם האוחז בחבל האמונה-קשור בעצם הבורא ית’.
כשאורך – אור האמונה, מאיר בתוככי נשמתי פנימה
“ויהי אור” אין שאלות, אין ספיקות
אין דאגות או מחשבות טורדות
עד שדבקה אני באלוקיי ובוטחת בו בכל ליבי
והיא מנוחתי האמיתית “כגמול עלי אימו”
אני רוצה שהאמונה תהיה נטועה חזק בתוכי כך שכל רוחות שבעולם
לא יזיזו אותי ממקומי באמונתי.

האמונה מקשרת את הנברא בבורא- שתהיה הכרתי חזקה בך.
“אנוכי ה'” כנגד “ויהי אור”
אנא עזור לי לחיות את אמונת “אנוכי ה’ אלוקיך אשר הוציאתך מארץ מצרים
מבית עבדים” – שהיא כנגד מאמר ראשון ויהי אור
“ויהי אור” אנא, מבקשת אני שאור אלוקותך יאיר בתוכי,
ויציל אותי מכל הניסיונות המסתירים את טובך ורחמנותך.
אנא אתה השם תאיר את חיי ותצווה “ויהי אור” על כל פינה חשוכה בתוכי.
אנא הרחמן, מיטיבי, בטובך ורחמנותך על נישמתי,
תרד אלי השפלה, הקטנה, הדלה להאיר על חשכת עולמי,
אנא בוראי,מרחמי!!!
והעצה הנפלאה שיכולה להחזיק אותי בששת ימי המעשה הקשים, העמוסים,
המטורפים,החשוכים היא רק “ויהי אור”
תאיר אור אלוקותך בי !
הרי “מלאה הארץ קיניניך” בראת את הארץ הגשמית הזו מלאה בדברים באופן
כזה שאוכל לקנותך בהם (הרה”ק ממזריץ’ זי”ע).
ועזור לי לאחוז חזק בעצה זו בכל הענינים הגשמיים,
“ויאמר א’ יהי אור והיה אור”, שאפילו שאעסוק בענייני החולין היום יומיים
הארציים אז יאיר בי אור אלוקותך, וינחה, וירפא, וינחם, וידריך אותי כיצד
לעשות לך אבי, בוראי נחת רוח אמיתית, אנא שכל מגמתי ומחשבות ליבי יהיו
רק לקדש את שמך ולגלות את רחמנותך בעולם.
אנא עזור לי לבחור באורך לבחור בחיים לבחור בתורה הקדושה לבחור באהבה
שלי אליך , למסור גופי וכל כוחותיי למען אדבק בך.
אנא צווה על אותו האור הראשיתי,
האור הגנוז מששת ימי בראשית להאיר על חיי,
האר בי את אור האמונה, תן לי משלך.
הוצא אותי מאפליה לאורה בתוך החשכה הראה לי פתח יציאה.
והרי הבטחת לנו לכל מי שירצה בך ויבקש אותך – תאיר לו מאורך הגנוז,
הבטחתנו (הרבי מסלונים שמות ו) שכל יהודי שיבקש “אלוקיי יהי אור בחיי” –
אורך מתקיים בו “ויהי אור”.
כי בלא אור אלוקתך אין יהודי יכול להתקיים כלל.
והרי יש כמה רבדים לקיומנו: הקיום הפיסי, והקיום הפנימי,
קיום התוכן, החיות, השמחה שבלב,
ואינני מסתפקת בוראי באור והחיות המחיים את גופי,

כי מה הוא גוף ללא נשמה אינו אלא כפגר מת,
אינני רוצה למות בחיי אנא השם האר בי אורך, האר חשכתי .
“ויהי אור” צווה על ליבי ותאיר בתוכו מאור אהבתך כלפיי,
“ויהי אור” צווה את נישמתי והיא תתמלא בהארת הדעת הגואלת מכל צער,
“ויהי אור תאמר לפניי” ותאיר מפניך חיוך הגואל מכל יאוש ועצבות
ויאירו פניי מאורך!
האר בכל חלק שבי מאורך הגואל, מאורך המחייה,
האר בי מאור תורתך, האר בי מאור אמונתך, האר בי מאור צדיקך.
האר לי בתוך חשכתי שברצונך רק להטיב עימי.
האר לי שבכל צער טמון אור גדול,
האר לי שבכל ריחוק טמונה התקרבות עצומה.
האר לי שכל דין נובע מחסד אור אהבתך.


המצווה הזו שציוותנו להאמין בנוכחותך בחיינו היא היא השופכת אור לחשכת
גלותינו, היא המאירה את עיני שיכלנו לא לשפוט את המציאות עפ”י חושנו,
כי מצווה זו של האמונה היא זו שנותנת תקוותנו, היא זו שמחייה,
היא זו שמחברת אותנו לשכל גבוהה בהרבה משלנו,
היא המחברת ומקשרת אותנו לידיעה שהכל בהשגחה ממך לטובה,
ואין רע יורד מלמעלה כלל והכל אחיזת עינים,
והכל ניסיונות הבאים לזיכוך נישמתי כדי שתוכל להאיר הנשמה מאורך
באופן מלא וללא שום חסימות.
אנא תאיר לנשמתי, לליבי את המצווה הראשונה ,
את ה”אנוכי ה’ אלוקיך אשר הוציאתך מאץ מצרים מבית עבדים”
אתה זה שבכוחך האינסופי יכול ורוצה להוציא אותי מכל מייצר,
מכל מצרים המייצרים עלי מכל מה שמעיק עלי ברוחניות והגשמיות.
ויש מצרים פרטי שכל אחד מאיתנו עובר ויש את פרעה האישי שכל אחד חווה
במציאות שלו.
ויש לכל אחד את הגלות הפרטית של הגוף והנפש, והעבדות לפרעה ויש את
החשכה של ההסתרה, ויש את הריחוק והאפילה….
ו…יש את אורך הגואל ויש את ידך החזקה ויש את האותות והמופתים האישיים
שאתה עושה לכל אחד מאיתנו,

ויש את ים סוף הפרטי שלנו ואז משה הצדיק את מטו מרים ובוקע מחיצות
ומחסומים שאלפיי שנים היו נעולים וחסומים -ויש שאתה קורע לנו את הים
ומעביר אותנו בו,
וכאשר אתה מחליט ומגיע הזמן, אז אתה גם מאכיל אותנו במן מיוחד
ושולח לי את צרכי גופי נפשי ונשמתי בניסים ניסתרים או גלויים….
ויש שאתה מוליך אותנו במדבר השומם, המדבר הצחיח, היבש, המפחיד, שכל
אחד עובר בו
ויש שאתה עוטף אותנו בתוכו בענני כבוד של הסוכה הקדושה שאותנו שומרת
ועלינו מגינה ועוטפת באמונה,
ויש שאנו עוברים את המדבר ועוברים מלחמות פנימות וחיוצוניות לרוב…
ומתנסים בניסיונות רבים וממשיכים ללכת אחריך במדבר החיים,
ואתה זוכר לנו חסד נעורינו לכתינו אחריך במדבר של חיינו, במקום השומם
מכל אדם, השומם והיבש והצחיח ואנו הולכים אחריך ואתה מוביל אותנו לארץ
ישראל, אתה מוביל כל אחד מאיתנו השנה הזו למקום הפרטי שלו ששם מקום
נחלתו, שזה יעודו ותפקידו, וגם שם הניסיונות ממשיכים, אך הוא בארצו.
המסע החיצוני, הארוך והמתמשך מסתיים ומתחיל מסע אחר עמוק יותר…
אחרי שבמדבר הפנמנו את האמונה בניסך ונפלאותיך,
ראינו איך אין טבע כלל או אז אנו מוכנים לסוג אחר של עבודה, עבודה בתוך
עולם הטבע.
ואנו כעמך נמצאים עכשיו בארץ הנחשקת, בארץ זבת חלב ודבש, בארץ
הקודש שבה השיכנה שורה …
ועדיין אנו בחשכת גלותינו בארצינו, אנא השם הרחמן עכשיו ממש אני מבקשת
ממך “ויהי אור” צווה על עמך, צווה על ארצך, “ויהי אור” תצווה על גאולתך!
ויש שמגיע זמן הגאולה וכולנו נהיה מאוחדים,
מאמינים בוטחים גאולים…. ויש משיח ויש תחיית המתים אנא השם צווה עלינו
אורך –ותאיר ארץ מכבודך ואז “וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל ייצור כי
אתה ייצרתו , וידע כל אשר נשמה באפו השם מלך ומלכותו בכל משלה”,
ויש שנרקוד ונשיר ונהיה מלאי גיל…או אז יאיר בתוך כל אחד ואחת מאיתנו
אור הגאולה, אור האמונה ונדע מבפנים, עמוק מבפנים נדע אותך!!!

עמוק מבפנים נדע ונרגיש אור אהבתך!!!

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

תפילה לשחרור החטופים / חוה שמילוביץ

חיזוק אמונה ותקווה, תפילה לחטופים ומשפחותיהם תפילה זו מיועדתלחיזוק האמונה, הרוח והתקווההן של החטופיםוהן של משפחותיהם,תוך דגשעל כוחות הריפוי וההתמודדות הפנימיים. ריבונו של עולם, אנו מתאספיםופונים אליך בלב כואב ודואג,בבקשה לשחרורם של אחינו ואחיותינו החטופיםהנמצאים בשבי החמאס. תן להם כוח ואמונהבשעות הקשות הללו. מלא את לבםבתקווה וברוח של אמונה, ותן להם לדעתולהרגיש בעומק לבבם שהם

קראי עוד

תפילה ודמיון מודרך ללידה קלה

תן בי את האמונהשיש בי חכמה ללדת עזור לי להתחבר לעוצמה הנשית שבי,להתחבר לאמונה שנתת בגופיאת הידיעה איך ללדת כי הוא נבנה לשם כך. עזור לי להיות קשובה לגופיולסמוך על החכמה שטמנת בילדעת מה לעשות בזמן הלידה ולדעת כיצד ללדת. וכשתגיע שעת הלידהאני רוצה לסמוך עליך לגמרישבראת את הגוף שלישיידע כיצד להכיל את עוצמת הכאב

קראי עוד

תפילה ללידה

אבא טוב אם אני מאמינה שאתה טובואתה הרי טובאז-הילדים שלי רק יצמחו מהלידה הזואני מחכה לבן/ת הזו שי/תוולד בזמן הכי טובבחודש הכי מוצלח ביום ובשעה הכי מוצלחיםבמזל של בריאות ושמחהוהוצאת כל הכוחות מכוח לפועלשהנשמה הזו תהיה עם גישה וחשיבה חיוביתאהבה ולב פתוח ושמחה וביטחון פנימי ובךואמונה בריאת וחזקה אנא את פניך אבקששנשמה הזו תהיה פסגת

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר